arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

ANBI

Onder dit onderdeel willen wij inzage geven in onze inkomsten, middels service, en in onze uitgaven die wij aan goede doelen besteden. Tevens zijn de bestuursleden vermeld van de Ronde Tafel 126 die als beheerder van de gelden namens de Ronde Tafel 126 Land van Cuijk zitting hebben in deze stichting. De stichting streeft ernaar een vaste reserve in kas te houden, zodat ook gelden aan een goed doel besteed kunnen worden in geval van acute nood. Deze reserve is overigens ook nodig voor het geval er in enig jaar, door welke reden dan ook, minder service middelen binnen komen.

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, daar wordt door de bestuursleden van afgezien.

Beleidsplan
De leden van Ronde Tafel 126 zamelen geld in door bedrijven te benaderen die willen doneren. Daarnaast organiseert jaarlijks een serviceproject tijdens de Nijmeegse vierdaagse. Alle activiteiten hebben een bruto opbrengst. De inkoopkosten worden in mindering gebracht op de bruto opbrengst. Het netto resultaat wordt voor 100% besteed aan goede doelen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van RT126 wisselt jaarlijks in het laatste weekend van april. In 2023-2024 bestaat het bestuur uit de volgende samenstelling

Voorzitter: Roel van Dijk
Secretaris: Stephan Peters
Penningmeester: Pieter Smits

RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van de Ronde Tafel 126 is 8168.66.831

Balans & Staat van baten en lasten
Als u de balansen & staten van baten en lasten wilt inzien van de jaren 2018 en 2019 kan dit door HIER te klikken.